Quy tắc viết Phiên âm

Nhấn https://chinese.com.vn/quy-tac-viet-phien-am-tieng-trung.html đường dẫn để mở nguồn.