Hán ngữ 6 Quyển
  • Các học viên đã ghi danh: 24
  • Các học viên đã ghi danh: 24
301 Câu đàm thoại tiếng Hoa
  • Các học viên đã ghi danh: 26
  • Các học viên đã ghi danh: 26
Hsk Online
  • Các học viên đã ghi danh: 77
  • Các học viên đã ghi danh: 77
Phòng học trực tuyến
Sau khi đăng nhập, nhấp vào phòng của giáo viên mà Bạn đã đăng ký, sau đó chọn phòng Meet hoặc Online