• Nội dung thi HSK (Cấp độ 3)

   HSK 3 có tổng cộng 80 câu hỏi, được chia thành 3 phần: Nghe, Đọc và Viết.
   + Phần Nghe: gồm 40 câu chia làm 4 phần (mỗi phần 10 câu). Thời gian thi khoảng 35 phút. Số điểm tối đa là 100 điểm.
   + Phần Đọc: gồm 30 câu chia làm 3 phần (mỗi phần 10 câu). Thời gian thi 30 phút. Số điểm tối đa là 100 điểm.
   + Phần Viết: gồm 10 câu chia làm 2 phần (mỗi phần 5 câu).Thời gian thi 15 phút. Số điểm tối đa là 100 điểm.
   Có 5 phút điền vào phiếu trả lời và 5 phút điền thông tin cá nhân trong bài kiểm tra thật. Toàn bộ bài thi diễn ra trong khoảng 85 phút.
   Thí sinh đã vượt qua HSK (Cấp độ 3) có thể giao tiếp cơ bản trong cuộc sống hàng ngày, trong học tập, làm việc và khi đi du lịch ở Trung Quốc.
   Dưới đây là các bộ đề thi thử HSK 3. Tất cả các từ vựng HSK 3 có trong các bộ đề này.
   • HSK 3: Đề thi thử Bộ 4
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 3: Đề thi thử Bộ 5
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 3: Đề thi thử Bộ 6
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 3: Đề thi thử Bộ 7
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 3: Đề thi thử Bộ 8
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 3: Đề thi thử Bộ 9
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 3: Đề thi thử Bộ 10
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 3: Đề thi thử Bộ 11
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 3: Đề thi thử Bộ 12
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 3: Đề thi thử Bộ 13
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 3: Đề thi thử Bộ 14
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 3: Đề thi thử Bộ 15
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 3: Đề thi thử Bộ 16
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 3: Đề thi thử Bộ 17
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 3: Đề thi thử Bộ 18
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 3: Đề thi thử Bộ 19
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 3: Đề thi thử Bộ 22
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 3: Đề thi thử Bộ 23
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 3: Đề thi thử Bộ 24
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 3: Đề thi thử Bộ 25
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 3: Đề thi thử Bộ 26
    Hạn chế Chưa đăng ký !
  Đề thi thử HSK 2Đề thi thử HSK 4