• Nội dung thi HSK (Cấp độ 2)

   HSK 2 có tổng cộng 60 câu hỏi, được chia thành hai phần: Nghe và Đọc.
   + Phần Nghe: Có 35 Câu chia làm 4 phần (phần 1 - 3 mỗi phần 10 câu, phần 4 có 5 câu). Thời gian thi khoảng 25 phút. Số điểm tối đa là 100 điểm.
   + Phần Đọc: Có 25 Câu chia làm 4 phần (phần 1 - 3 mỗi phần 5 câu, phần 4 có 10 câu). Thời gian thi khoảng 22 phút. Số điểm tối đa là 100 điểm.
   Có 3 phút điền vào phiếu trả lời và 5 phút điền thông tin cá nhân trong bài kiểm tra thật. Toàn bộ bài thi diễn ra trong khoảng 50 phút.
   Thí sinh đã vượt qua HSK (Cấp độ 2) có thể sử dụng tiếng Trung làm các công việc đơn giản và các chủ đề quen thuộc hàng ngày.
   Dưới đây là các bộ đề thi thử HSK 2. Tất cả các từ vựng HSK 2 có trong các bộ đề này.
   • HSK 2: Đề thi thử Bộ 4
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 2: Đề thi thử Bộ 5
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 2: Đề thi thử Bộ 6
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 2: Đề thi thử Bộ 7
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 2: Đề thi thử Bộ 8
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 2: Đề thi thử Bộ 9
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 2: Đề thi thử Bộ 10
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 2: Đề thi thử Bộ 11
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 2: Đề thi thử Bộ 12
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 2: Đề thi thử Bộ 13
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 2: Đề thi thử Bộ 14
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 2: Đề thi thử Bộ 15
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 2: Đề thi thử Bộ 16
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 2: Đề thi thử Bộ 18
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 2: Đề thi thử Bộ 19
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 2: Đề thi thử Bộ 21
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 2: Đề thi thử Bộ 22
    Hạn chế Chưa đăng ký !
  Đề thi thử HSK 1Đề thi thử HSK 3