• Nội dung thi HSK (Cấp độ 1)

   HSK 1 có tổng cộng 40 câu hỏi, được chia thành 2 phần: Nghe và Đọc.
   → Phần Nghe: Có 20 Câu chia làm 4 phần, mỗi phần 5 câu. Thời gian thi khoảng 15 phút. Số điểm 100.
   → Phần Đọc: Có 20 Câu chia làm 4 phần, mỗi phần 5 câu. Thời gian thi khoảng 17 phút. Số điểm 100.
   Số điểm đỗ của HSK 1 là 120 điểm. Có 3 phút điền vào phiếu trả lời và 5 phút điền thông tin cá nhân trong bài kiểm tra thật. Toàn bộ bài thi diễn ra trong khoảng 40 phút. Thí sinh vượt qua kỳ thi HSK (Cấp độ 1) có thể hiểu và sử dụng một số từ và câu tiếng Trung rất đơn giản, đáp ứng nhu cầu giao tiếp cụ thể và có khả năng học thêm tiếng Trung.
   Dưới đây là các bộ đề thi thử HSK 1. Tất cả các từ vựng HSK 1 có trong các bộ đề này.
   • HSK 1: Đề thi thử Bộ 4
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 1: Đề thi thử Bộ 5
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 1: Đề thi thử Bộ 6
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 1: Đề thi thử Bộ 7
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 1: Đề thi thử Bộ 8
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 1: Đề thi thử Bộ 9
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 1: Đề thi thử Bộ 10
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 1: Đề thi thử Bộ 11
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 1: Đề thi thử Bộ 12
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 1: Đề thi thử Bộ 13
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 1: Đề thi thử Bộ 14
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 1: Đề thi thử Bộ 15
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 1: Đề thi thử Bộ 16
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 1: Đề thi thử Bộ 17
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 1: Đề thi thử Bộ 19
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 1: Đề thi thử Bộ 20
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 1: Đề thi thử Bộ 21
    Hạn chế Chưa đăng ký !
   • HSK 1: Đề thi thử Bộ 23
    Hạn chế Chưa đăng ký !
  Đề thi thử HSK 2